Blagajna in plaeilo s kartico

Mikroskopi omogoèajo vpogled v mikrosvet, so naprave, ki so nastale kot opazovanje ¹tevilnih majhnih predmetov, katerih subtilne komponente so na splo¹no nevidne èlove¹kemu oèesu. Mikroskop se dvigne iz dveh fokusnih sklopov leè, ki sta postavljeni na robove cevi, imenovane cev. Niz leè, ki so namenjene toèki, se imenuje leèa. Druga sprememba leèe se imenuje okular in povzroèi, da se opazovanje konèa. V notranjosti cevi, zahvaljujoè leèi, se ustvari resnièna slika, poveèana in obrnjena, ki jo opazovalec igra zahvaljujoè okularju. Zaradi so¾itja obeh sklopov leè je pregledana slika uspe¹na, raz¹irjena in preprosta. Metalografski mikroskopi so vrsta mikroskopa, s katerim lahko ljudje do¾ivijo neprozorne vzorce. Metalografske mikroskope odlikujejo svetlobni mikroskopi in elektronski mikroskopi.

Kaj lahko vidimo s metalografskim mikroskopom?Mikroskopski pregled s pomoèjo metalografskih mikroskopov je sestavljen iz odvzema vzorca iz danega izdelka, nato poliranja in poliranja doloèenega polja, tj. metalografski vzorec, ki bo po mikroskopskem opazovanju podvr¾en mikroskopskim opazovanjem. Razkritje strukture specifiène kovine in celo njenih zlitin in napak, ki jih nevidno prostim oèesom, je glavni cilj metalografskih ¹tudij na svetlobni mikroskopiji. Omogoèajo identifikacijo raznolikosti strukturnih komponent in oblikovanje njihove morfologije, kolièine, dimenzij in porazdelitve. Metalografski mikroskopi bodo kupovali kovinske opazke in preboje. Zahvaljujoè natanèni izvedbi leè, metalografski mikroskop omogoèa odkrivanje mikropokrov, izraèuna fazno udele¾bo in opazovanja vkljuèkov in dodatnih materialnih delov.