Blagajno s storitvijo bralnika kod

Urad za financiranje rezerv ni odgovoren, v predpisih ni podatkov o nujnosti ustanovitve. Torej, zakaj bi zapravljali denar za dodatno gotovino tudi za tisto, kar bo koristno?Prviè, rezervna fiskalna blagajna je enaka gotovini kot vsaka nova, tako da jo lahko uporabite za nakup. To odpravlja posebne stro¹ke.

Kot veste, povraèilo za tak¹en nakup vkljuèuje do 90% njegovih cen. Ker za to ne bomo plaèali nièesar, je vredno uporabiti eno varnost. Poleg ugodnosti, kot so davène olaj¹ave, veljajo tudi dajatve. Ker se rezerva za finanèno jamstvo uporablja na enak naèin kot obièajna blagajna, je treba obvestiti tudi davèni urad o naèinu, kako poteka postopek dodelitve registrske ¹tevilke na enak naèin. Vzpostaviti ga je treba z dejstvom, da mora davèni zavezanec, ki varuje davkoplaèevalca, v trenutku izpada osnovne blagajne zagotoviti, da je skladen s potrebo po prekinitvi prodaje, dokler ne pride do odprave napake. Pri rezervnem finanènem skladu ni potrebe, saj lahko v obdobju neuspeha prvega èrpamo iz tekoèe rezerve in jo opravimo popolnoma enako. To zmanj¹uje tveganje nepotrebne prekinitve prodaje. To je zato dodaten za¹èitni ukrep. ©e posebej dragoceno je za ljudi, ki govorijo doloèeno komercialno vlogo. Neuspeh v tak¹ni industriji lahko povzroèi pomembne finanène izgube. Nekaj ur neuspeha je veliko denarja za institucije, v katere vsak dan pride na stotine ljudi. Zanimivo je zavarovati proti takim nesreèam. To ni toliko potrebno za mobilno proizvodnjo ali ko obstaja majhna trgovina, v kateri ni veliko transakcij, ker prekinitev energije za nekaj ur v trgovini, v kateri promet in seveda niso veliki, ne bo vplivala na izgubo dohodka. Treba je razmisliti, ali v tem primeru morate porabiti eno uro za namestitev in nakup druge naprave.