Denarne kazni za raeunovodske izkaze

Obstajajo obdobja, v katerih so finanène naprave obvezne po pravni normi. Obstajajo elektronski stroji, ki zagotavljajo evidenco dohodka in zneske davènih obveznosti iz maloprodajnih pogodb. Za njihovo pomanjkanje se podjetnik lahko kaznuje z znatno sankalom, kar nedvomno vodi do njegovega rezultata. Nihèe ne ¾eli tvegati skrbi in kaznovanja.Pogosto se zdi, da podjetje, ki se izvaja, obstaja na majhnem obmoèju. Delodajalec prodaja svoje lastne uèinke na mre¾i, trgovina pa jih veèinoma shranjuje, tako da je edini prosti prostor, tako zadnji, kjer je miza. Blagajne so prav tako dragocene kot v trgovini z velikim prodajnim prostorom.Ne gre za ljudi, ki delajo nestacionarno. Te¾ko si je predstavljati, da se podjetnik premika s te¾ko blagajno in ¹iroko bazo, ki je potrebna za njeno dobro uporabo. Vendar pa so se pojavili na trgu, mobilne davène naprave. So majhne velikosti, trajne baterije in prijetna storitev. Oblika spominja na terminale za plaèevanje s plaèilno kartico. Zato je idealen izhod za mobilno branje, in tako, na primer, ko moramo iti k stranki.Blagajne so velike tudi za kupce, ne samo za delodajalce. Zahvaljujoè potrdilu o prejemu, ki ga izda, je prejemnik mo¾nost, da se prito¾i na kupljeno storitev. Zato je ta potrditev edini dokaz na¹ega nakupa blaga. Dokaz je, da delodajalec dela z zakonom in kupi pav¹alni znesek od unovèenih materialov in pomoèi. Kadar nastopijo razmere, da so blagajne v trgovini izkljuèene ali so nedejavne, lahko poroèamo uradu, ki bo spro¾il ustrezne to¾be proti delodajalcu. Zato mu grozi visoka cena, vèasih celo sorodnik.Fiskalne naprave tudi pomagajo podjetnikom spremljati svoje finance v podjetju. Ob koncu vsakega dne se natisne dnevno poroèilo, ob koncu meseca pa lahko natisnemo celotno poroèilo, ki nam bo pokazalo, koliko je na¹ dohodek. Zahvaljujoè temu lahko prosto preverjamo, ali je eden od nas prevaral svoj denar ali pa je, ali je na¹a lastna trgovina dobra.

Dobre blagajne