Depresija nespeenost

Vse pogosteje sli¹imo o problemu, s katerim se sooèa velika skupina njihove dru¾be, namreè problem depresije. Mnogi od nas ne ¾elijo priti v nièesar, kar se zgodi z njihovim du¹evnim zdravjem. Praviloma se dogaja, da ga obravnavamo kot sramoto. Mnogi mo¹ki, zaradi sramote, preden priznajo, da se ne morejo spopasti drug z drugim, skrivajo to bolezen, namesto da bi se posvetovali s strokovnjakom na podroèju du¹evnega zdravja.

Kaj je depresija in kako se z njo spopasti? Prvi simptom, ki verjetno daje dejstvo, da se stvar dogaja s tesnim du¹evnim zdravjem, je kronièna ¾alost in depresija ter izguba zanimanja in veselja do ¾ivljenja. ®ivljenjski ritem osebe, ki trpi zaradi depresije, se zaène upoèasniti, obravnava omejeno samospo¹tovanje in bolj moteno koncentracijo. Pogleda na mraèno obliko, polno pesimizma. Oseba, ki trpi zaradi depresije, je ¹e vedno motnja spanja, zato je ni v tem, da se regenerira in poèiva. Najhuj¹i simptom depresije je zmanj¹anje ¾ivljenjske aktivnosti, kar vodi do samomora. Eden bi moral imeti, da je dobra re¹itev za trenutno bolezen njeno hitro zdravljenje. Dober psihiater je v Krakovu pomagal osebi, ki trpi zaradi depresije, z uporabo dolgotrajne in sistematiène farmakolo¹ke terapije. Najpomembnej¹e je, da je oseba, ki je postala depresivna in odloèena, da bo ukrepala, strogo upo¹tevala priporoèila, ki jih bo dobila od zdravnika. ©e en pomemben korak k ponovni vzpostavitvi du¹evnega zdravja pri bolniku je terapija za psihoterapevta in podpora njenih najbli¾jih vlog. Izredno pomembno je med vojno z boleznijo. Ne smemo pozabiti, da oseba, ki trpi zaradi depresije, zahteva dobro razumevanje, zato igra vloga bolezni in dru¾ine pomembno vlogo v igri bolezni.