Direktiva eu o elektronskem poslovanju

Direktiva ATEX v poljskem pravnem sistemu je bila uvedena 28. julija 2003. Nana¹a se na izdelke, ki so namenjeni za branje na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Ti izdelki morajo izpolnjevati stroge zahteve, ki niso povezane le z varnostjo, ampak tudi z varovanjem zdravja. Direktiva ATEX vsebuje postopke za ugotavljanje skladnosti.

V bistvu doloèbe zadevnega normativnega akta sta stopnja varnosti in vsi povezani postopki ocenjevanja v odloèilni meri odvisni od ogro¾enosti okolja, v katerem bo oprema delovala.Direktiva ATEX doloèa stroge zahteve, ki jih mora izdelek narediti, da jih je mogoèe vzeti v bli¾ini potencialno eksplozivnih atmosfer. Toda kaj je to obmoèje? Prviè, tu govorimo o rudnikih èrnega premoga, kjer obstaja velika nevarnost eksplozije metana ali premogovega prahu.

Direktiva ATEX ima podrobno delitev naprav v skupine. Dva sta. V zaèetni skupini se ¹tejejo naprave, ki se nahajajo v podzemlju rudnika tudi na povr¹inah, ki so lahko izpostavljene eksploziji metana. Druga skupina je pridobljena za naprave, ki se vr¾ejo na svoja mesta, vendar lahko obstajajo v nevarnosti eksplozivne atmosfere.

Ta direktiva doloèa bistvene splo¹ne zahteve za ljudi, ki zaslu¾ijo denar v bli¾ini nevarnosti eksplozije metana / premoga. Dalj¹e zahteve je mogoèe enostavno najti v usklajenih kolièinah.

Ne smemo pozabiti, da je treba jedi, odobrene za uporabo na obmoèjih, ki jih ogro¾a eksplozija, oznaèiti z znakom CE. Oznaki mora slediti identifikacijska ¹tevilka prigla¹enega organa, ki mora biti nedvoumna, vidna, stalna in enostavna.

Priglasitveni organ preveri nadzor nad celotnim telesom ali en naèin za zagotovitev sodelovanja s pomembnimi predpisi in zahtevami direktive. Ne smemo pozabiti, da bo od 20. aprila 2016 sedanjo direktivo nadomestila novo naèelo ATEX 2014/34 / EU.