Direktiva eu o kozmetienih izdelkih

Direktiva EU Atex doloèa osnovne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi proizvodi, ki se izvajajo v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Funkcionalni standardi direktive doloèajo posebne zahteve. Kot del notranjih predpisov, ki se izvajajo v posameznih dr¾avah èlanicah, so organizirane zahteve, ki niso opredeljene niti v direktivi niti v internih standardih. Notranji predpisi ne smejo biti v nasprotju z doloèbami direktive, niti ne morejo pomisliti, da bi poostrili zahteve iz direktive.

https://pure-p.eu/si/Prolesan Pure - Celovita rešitev za zmanjšanje telesne maščobe!

Direktiva Atex je bila odobrena v stanovanju, da se zmanj¹ajo tveganja, ki so povezana z uporabo kakr¹nega koli materiala na obmoèjih, kjer lahko pride do eksplozivnega ozraèja.Proizvajalec nosi veliko odgovornost pri ugotavljanju, ali je doloèen izdelek podvr¾en presoji sodelovanja z atex standardi in za prilagoditev doloèenega izdelka trenutnim resnicam.Atexova odobritev je potrebna za uspeh izdelkov, ki ustrezajo podroèju nevarnosti eksplozije. Potencialno eksplozivna atmosfera je prostor, kjer se snovi proizvajajo, uporabljajo ali skladi¹èijo in ki v povezavi z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Zlasti se zdi, da tekoèine, plini, prah in vnetljiva vlakna imobilizirajo take snovi. Prisotni so lahko npr. Bencin, alkoholi, vodik, acetilen, premogov prah, lesni prah, cinkov prah.Pojavi se eksplozija, ko velik del energije, ki prihaja iz uèinkovitega vira v¾iga, dose¾e eksplozivno ozraèje. Po spro¾itvi po¾ara gre v eksplozijo, ki moèno ogro¾a bitje in zdravje ljudi.