Fiskalni blagajni ikea

Davèno blagajno, imenovano blagajna, kot avtomobil, je treba periodièno prilagajati. V zvezi s tem bi ¾eleli, da bi obravnavani pregled potekal najkasneje dve leti od nedavnega pregleda ali fiskalizacije.

Obveznost pregleda blagajne izhaja iz zakonskih doloèb. Pravna podlaga za dvoletno obdobje pregleda finanène blagajne je § 7 odstavek. 1 toèka 6 v povezavi iz odstavka 16, odst. 1 Uredbe ministra za finance z dne 28. novembra 2008 v zgodovini pogojev za uporabo blagajn. Skupaj z zakonom in natanèneje z doloèbami tretjega odstavka 61. èlena Kazenskega zakonika se neupo¹tevanje ali nepravoèasna izvedba pregleda blagajne ¹teje kot neustrezno vodenje knjige in grozi, da bo nalo¾ena globa za davèni prekr¹ek. Vendar pa vsako leto nadgradi cenej¹o alternativo vsakemu dveletnemu pregledu. Pri sklicevanju na pregled blagajne je treba doloèiti tudi ustrezen trenutek, ki se pridobi na podlagi davènega zakonika. Skupaj z umetnostjo. Roki, doloèeni v mesecih, se konèajo z datumom v zadnjem mesecu, ki pravi prvi dan dneva, in èe ni bilo takega dne v novem mesecu - na tekoèi dan zadnjega meseca.

Obveznost nadzora nad datumom preverjanja blagajne je na obrazu, ki uporablja davèno blagajno. Imetnik mora obvestiti serviserja o nujnosti takega pregleda v dveh letih od zadnjega pregleda. Blagajni¹ki uslu¾benec mora v naslovu 5 dni od dneva obvestila uporabnika blagajne opraviti obvezen tehnièni pregled blagajne (§ 31 § 4 uredbe o blagajni.

Pregled tehniènega stanja blagajne naj bi predvsem preverjal: stanje vseh blagajn, stanje ohi¹ja, berljivost fiskalnih dokumentov, delovni program, pravilnost delovanja, stanje spomina in stanje baterij.Da bi se izognili izpostavljanju sankcij s strani davènega urada, bi moral davèni zavezanec spremljati datume preverjanja blagajne.