Fiskalni tiskalniki posnet lodz

V vseh trgovinah, vkljuèno s spletnimi trgovinami, pa tudi v frizerskih, kozmetiènih, medicinskih in tujih salonih, so se pojavile blagajne. Èeprav mo¹ki ne upo¹tevajo vedno prejemanja potrdil, ki jih je izdal ponudnik storitev ali blagajna, v interesu sebe, bi morali skrbeti za to, da bi dobili natisnjeno potrdilo.

Vsak posnet & nbsp; fiskalni tiskalnik ima funkcijo tiskanja raèuna za prejemnika in mo¾nost tiskanja potrdila za lastnika blagajne. Prav tako uporabnik blagajne ugotovi, ali prejemniki prejemajo izjave pri davènih organih, se zavedajo, da so izdani na doloèenem zvitku v papirnem razredu ali da so napisani samo na digitalnem mediju.

V strankinem uspehu je prevzem potrdila iz blagajne. Nekateri kupci se prito¾ujejo, da jim raèun ni potreben, da je to ¹e en papir, ki ga bodo v trenutku zavrgli, vendar za stranko ne more izdati vozovnice. Davèni uradi vse bolj usmerjajo svoje ljudi v trgovine, na stojnice v komercialnih srcih ali na storitvene trenutke, da bi videli, èe je stranka prejela potrdilo. Mo¾no je, da je kupec prejel potrdilo o prejemu in da ga kupec ni vzel. Take prejemke je treba unièiti. Èe se potrdilo na doloèenem mestu sreèa in kupec lahko zapusti trgovino, je izpisek iz blagajne preveè prepu¹èen blagajniku, ki je kaznovan z ¾igom, ker stranki ne izda raèuna.

Mass Extreme

Ministrstvo za finance se je tudi odloèilo, da bo podprlo raz¹irjanje prejemkov iz registrskih blagajn s strani uporabnikov. Konec leta 2015 je bila odprta loterijska loterija, v kateri lahko sodeluje vsak lastnik fiskalnega raèuna. Imetnik potrdila o prejemu, ki dokumentira nakup materiala ali storitve za kolièino, ki presega 10 PLN, lahko vidi prejem na strani loterije, vkljuèno z ¹tevilko blagajne, ¹tevilko izpisa, s ¹tevilko in datumom nakupa. Zamisel dogodka je nagraditi sreène prejemke z dragocenimi materialnimi nagradami, ki jih pripravimo enkrat meseèno. Enkrat na èetrtletju je navedena tudi kategorija razstavljavcev vozovnic. Imetniki tak¹nih posebnih potrdil, ki so jih do sedaj izdali frizerji in kozmetièarji in natanèno medicinske in zobozdravstvene ordinacije, lahko pridobijo dodatne dragocene posebne nagrade.