Ga enje po ara s helikopterjem

Po¾are lahko ugasnejo na veè naèinov, vendar je vse odvisno od razliènih dejavnikov. Med njimi so gorljivi material, njegovo ¹tevilo in razdrobljenost ter po¾arne lastnosti. Pomemben je tudi èas, ki je potekel od zaèetka po¾ara. V katerih situacijah pa bo pogasilo s paro?

Ga¹enje s paro je kaljenje vode, ki temelji na razredèenju vnetljivih alkoholov v obmoèju izgorevanja tudi pri zni¾evanju koncentracije kisika na vrednost, pri kateri se zgorevanje ne ustavi. Koncentracija kisika, v kateri je proces izgorevanja oviran, velja le pri 35% koncentraciji vodne pare v me¹anici plinov in hlapov na podroèju zgorevanja. Prav tako je treba omeniti, da se najbolj¹i rezultati ga¹enja dose¾ejo z uporabo nasièene pare, podane pri tlakih od 6 do 8 atmosfer.Po¾ari, ki se pojavljajo v zaprtih prostorih s prostornino pribli¾no 500 m3, najpogosteje zahtevajo ga¹enje s paro. Kje ponavadi uporabljate paro za boj proti po¾aru? Brez dvoma je pena uporabna pri su¹enju vnetljivih materialov in su¹ilnikov lesa. Vodna para se uporablja za za¹èito po¾ara pri èrpanju naftnih derivatov, za za¹èito su¹ilnih kotlov, rektifikacijskih stolpcev ali za za¹èito ladijskih po¾arov. Ga¹enje s paro se uporablja za ga¹enje po¾arov tekoèin, katerih temperatura je 60 ° C. Treba je vedeti, da bo ga¹enje ali zavarovanje po¾arnega mesta z uporabo vodne pare izjemno pozitivno, bolj dragocena bo temperatura v¾iga tekoèine. V primeru po¾ara s plinom je koristna tudi vodna para, vendar le v zaprtih prostorih z nizko kubièno prostornino. Poleg tega se vodne pare uporabljajo za ga¹enje po¾ara trdnih predmetov, kot so elektrièna ali raèunalni¹ka orodja.Treba je spomniti, da je par kot gasilski material, ne da bi ¾ivel koristno v prostih prostorih. In ne samo. V primerih, ko so za¾eleni veliki uèinki hlajenja, ne smete jemati vodne pare. Poleg tega pari ne zaènejo sami v stanovanjih, v katerih bi delavcem v njih dajala opekline.Vendar pa pri uporabi vodne pare ne morete pozabiti na varnost. Vodna para je sredstvo, ki ga lahko definitivno spali. Ga¹enje vode se osredotoèa tudi na nevarnost zamegljevanja povr¹in in vla¾nosti zraka.