Gastronomska tehnologija uwm

WorminWormin - Naravno orožje proti zajedavcem!

Direktiva ATEX, imenovana tudi nova direktiva o obna¹anju, je gradivo, katerega osnovni naèrt je pribli¾evanje zakonodaje dr¾av èlanic Evropske unije proti za¹èitnim sistemom in napravam, ki se èutijo na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije metana ali prahu.

Ta direktiva najprej opredeljuje osnovne varnostne zahteve, ¹iroka podroèja izdelkov in poleg tega tudi metode dokazovanja sodelovanja z nekaterimi varnostnimi zahtevami.Pomembna toèka naèeloma so evropski standardi, ki podrobno opisujejo tehniène naèine dokazovanja skladnosti z varnostnimi zahtevami. Skupaj s pravilom, èe proizvod sovpada s kolièino, se ¹teje, da je skladen s posebnimi varnostnimi zahtevami.Skupne zahteve ATEX za pripomoèke in za¹èitne metode, podane na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so obravnavane v Dodatku II k Direktivi. Govor je o splo¹nih zahtevah, izbiri materialov, naèrtovanju in gradnji, mo¾nih virih v¾iga, nevarnostih, ki izhajajo iz zunanjih vplivov, zahtevah za varnostne naprave in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.Proizvajalec mora skupaj s trditvami navesti, da prepreèuje nastanek eksplozivne atmosfere s pripomoèki in za¹èitnimi sistemi, da se prepreèi v¾ig eksplozivne atmosfere, prepreèi ali zmanj¹a eksplozijo.Posode in za¹èitni sistemi morajo biti ustrezno konstruirani, da se prepreèi mo¾nost eksplozije. Naèrtovati jih je treba s poznavanjem tehniènega znanja. Kolièine in komponente naprav morajo biti stabilne in v skladu s podatki proizvajalca.Vsaka naprava, za¹èitni sistem in naprava morajo biti oznaèeni z oznako CE.Materiali, ki se uporabljajo za vgradnjo naprav ali za¹èitnih sistemov, ne smejo biti vnetljivi. Med njimi in vremenskimi razmerami ne sme biti nobenih reakcij, ki bi lahko spro¾ile potencialno eksplozijo.Naprave in za¹èitne metode ne morejo povzroèiti po¹kodb ali novih po¹kodb. Zagotoviti morajo, da njihovi izdelki ne ustvarjajo preveè toplote in sevanja. Ne morejo izvajati elektriènih nevarnosti, tudi ne morejo vplivati na nevarne situacije.