Hrana in pijaea prizori ee krakow kazimierz

Vsak gastronomski zavod se sooèa z izzivom priprave mesa za veèjo kolièino ljudi prej ali slej. Porcije morajo biti enake in kuhane v najkraj¹em mo¾nem èasu, da se izognemo izgubi okusa zaradi visokega skladi¹èenja.

https://olife24.eu/si/Ostelife - Boleèine v sklepih in hrbtenici. Premakni se brez meja!

Na sreèo je sodobna tehnologija ta problem re¹ila tako, da je kuharjem ponudila mo¾nost mehanske predelave mesa. V no¾e so name¹èeni tako, da meso razre¾ejo, in dodajo njegovo soènost brez izgube debelosti, ki jo povzroèa tradicionalno lomljenje. Omogoèajo in se izogibajo ¹kropljenju tekoèin, kar je storjeno za poveèanje èistoèe v polo¾aju knjige.Na kvadratu loèimo dve vrsti helikopterjev, ki delita predvsem pogon, zmogljivost obdelave in razpolo¾ljive funkcije. Stro¹ki posameznih modelov so odvisni predvsem od uporabljenih materialov, proizvajalca in uporabljenih re¹itev.Roèni rezalnik je tipièna naprava, namenjena predvsem vsakodnevni uporabi in slabi gastronomiji. Mi¹ice uporabnika so gonilna sila, skozi katero roèica spu¹èa komponente skozi stroj. Visoka vrednost te vrste dodatkov je majhna kolièina zasedenega prostora, a zaradi precej visokih (od pribli¾no 800 do 10 tisoè PLN cene lahko plaèajo lastnim uporabnikom. Pomanjkljivost je veliko manj¹a proizvodna zmogljivost v primerjavi z elektriènim rezkarjem, ki je opisan spodaj.Elektrièni helikopter je ustanova, namenjena predvsem gastronomskim ustanovam. Za razliko od roènega rezalnika so lopatice izdelane z motorjem.Zahvaljujoè izklopu roèice in omejevanju vloge mesa znatno poveèuje predelovalne zmogljivosti. Edina omejitev je umetnost operaterja (do 400 kosov na uro. Ta razlièica naprave ima malo veè prostora kot roèni ekvivalent in velika stopnja (od pribli¾no 2,5 tisoè do veè kot deset tisoè PLN je oèitna ovira pri uporabi doma.