Kovinska katedrala agh

Trenutno je metalurgija podroèje, ki ne omejuje le procesov oblikovanja in ulivanja plastike, temveè tudi premika raziskovalne skupine v makro ukrep. V ta namen se obièajno odstranijo ¹tudije metalografskih mikroskopov.

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. In samo, odvisno od nedavne metode mikroskopije, so zaèeli prevzemati metalurgijo. V zadnjem èasu so potrebne v knjigi z in¾enirskimi èleni. Na tem podroèju so ¹e posebej zanimivi metalografski mikroskopi, ki se med drugim vrtijo za iskanje kovinskih napak ali veè njihovih prebojev. Obstaja zadnja tehnika slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Pri metalografskih mikroskopih lahko med drugim vkljuèimo elektronske mikroskope, ki omogoèajo analizo strukture na atomskem obdobju in svetlobne mikroskope, ki ka¾ejo manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo drugo metodo mikro-krekiranja v izdelku ali njihovo iniciacijo. Mo¾no je, da obstaja tudi preseganje izraèuna faznega dele¾a in natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ¹e vedno doloèimo ¹tevilo in naèin vkljuèevanja ter ¹tevilne druge pomembne elemente z vidika metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo globoko opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v prihodnosti izognemo ¹tevilnim neza¾elenim neuspehom.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega hitro najdemo napake v materialu. Vendar je treba spomniti, da je servisiranje tega standarda opreme zapleteno. Iz tega faktorja lahko preskuse opravljajo le usposobljene osebe.