Mehanska obdelava widnice

Tovarne so podroèja, na katerih so vsakdanji predmeti izdelani iz doloèene surovine, verjetno iz kamna, peska, polimerov, kemikalij, kovin in mnogih drugih. ©tevilke teh elementov se & nbsp; & nbsp; & nbsp; v tisoèih in celo na stotine tisoè na dan.

Med obdelavo vseh proizvodov se odpadki v bistvu izgubijo v posebne posode, ki se nato izpraznijo in odpadki odstranijo. Vendar pa je med tak¹no strojno obdelavo, kot dokaz granitne plo¹èe, znano, da v zraku vzamejo ne¹teto kolièin prahu. To je tako fino, da tudi na¹a nosna votlina, specializirana za lovljenje majhnih delcev prahu, ne more ustaviti tak¹ne kontaminacije in vsak dan, ko zaposleni, ki opravlja redne proizvodne dejavnosti, vdihne veliko ¹tevilo takih prahov. Lahko ga temeljito po¹kodujejo, povzroèajo ka¹elj ali alergijsko reakcijo, najpogosteje pa se onesna¾enje telesa s prahom pojavi le po deset ali dvajsetih letih v doloèenem obratu v tesnih pogojih. Nato gremo k zdravniku s pljuèno ali prehrambeno boleznijo, ali katerokoli drugo, v zvezi s krajem, kjer so prahovi napadli, in izvedemo, da poljske bolezni oèitno prihajajo iz funkcije v tej hi¹i.

Na ¾alost je tak primer velik, zdaj pa jih lahko uèinkovito prepreèimo. Name¹èanje sistemov za odstranjevanje prahu, to je sistem za odstranjevanje prahu, & nbsp; v tovarnah, ki so izpostavljene negativnim uèinkom onesna¾enja, bo zagotovo zmanj¹al te¾avo. Pravzaprav se tak¹en sistem promovira v vse industrije, na meji onesna¾evanja ni smiselno. Znano je, da bo v jeklarni kolièina hlapov in prahu vi¹ja kot v tovarni stiropora, vendar so v doloèeni, razlièni tovarni delavci izpostavljeni ¹kodljivim uèinkom onesna¾enja, èeprav so razlièni modeli tudi v prvotni koncentraciji.

Èe smo podjetniki, ustvarjamo tudi tovarno, razmislimo o naèinu odprave, preden bo sanitarni in¹pektor opravil nakljuène preglede in nam naroèil, naj ga namestimo pod gro¾njo likvidacije. Seveda bo to povezano s stro¹ki nakupa in monta¾e filtrirnega sistema, poleg tega pa bo ostalo ¹e stro¹ke modernizacije dvorane, na kateri raste. Vendar pa je zdravje ljudi nedvomno cena, po kateri je vredno vlagati, in kdaj jo lahko in bo potrebno ustvariti.