Metalurgija stegna

Trenutno je metalurgija tisti del, ki omejuje ne le procese oblikovanja in oblikovanja plastike, ampak uporablja tudi makroskupine. V dana¹njem smislu se obièajno predvidevajo ¹tudije o metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je polje, ki se je pojavilo pred veè sto leti. ©ele pred kratkim so, odvisno od vrste mikroskopov, zaèeli metalurgijo. V dana¹njih fazah so potrebni pri delu z in¾enirskimi èleni. Trenutno so metalografski mikroskopi najpogostej¹i na tem podroèju, ki se med drugim vrti za iskanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. Tako obstaja tehnika slikanja, ki se prena¹a na neprozorne vzorce. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki dajejo atomski analizi strukture in svetlobnim mikroskopom manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh naprav, so ¹e posebej pomembna, saj lahko zaradi tega zaznavamo novo vrsto mikrorazpok v izdelku ali njihov zaèetek. Mo¾no je tudi izraèunati fazni dele¾ in poleg tega natanèno doloèiti posamezne faze. Na ta naèin lahko doloèimo tudi ¹tevilo in naèin vkljuèevanja ter ¹tevilne druge pomembne sestavine s metalur¹kega vidika. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo resnièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim neza¾elenim napakam.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega hitro najdemo napake v materialu. Vedno si zapomnite, da je ravnanje s to vrsto opreme te¾ko. Iz tega zaèetka morajo izku¹nje izvajati le usposobljene osebe.