Modna revija 2017

V soboto je bila predstavljena najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so sanjali, da bodo videli, kaj so oblikovalci konèali v sezoni. Med publiko smo lahko odkrili celo nekaj znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je deloval v najte¾jih podrobnostih in vse je ¹lo brez ovir. Na pisti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Pri delu so uporabljali le divje in zraène tkanine nizkih, barvitih barv, vkljuèno s bomba¾em, lanom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maxi krili. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ljudi, med drugim, pletene kape s pomembnimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila pripravljena dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene za to prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je mislila, da bo ohranila anonimnost. Poleg tega so bile te drobne obleke iz najbolj zanimive kolekcije prodane na dra¾bi. Dohodek, prejet od trenutne dra¾be, bo prenesen v va¹o siroti¹nico. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène dobre in dobre ukrepe. Njeni lastniki so se veèkrat vrnili k prodaji svojih pesmi, nato pa je bila transakcija celo obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da se bo najnovej¹a zbirka zdaj pridru¾ila domovom pred zaèetkom maja. Poleg tega je obvestil, da ime razmi¹lja o vzpostavitvi spletne trgovine, v kateri bodo aktivne razliène zbirke kot v stacionarnih trgovinah.Njegova vrednost oblaèil je ena najveèjih proizvajalcev oblaèil na tem podroèju. V vseh regijah je kar nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v naslednjem veèini je veliko najbolj zanimivih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Ta blagovna znamka vedno znova prevzame zbirke v sodelovanju z znanimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke imajo izjemno priznanje, da so tisti, ki so pripravljeni plaèati zjutraj, ¹e pred odprtjem trgovine zjutraj v èakalni vrsti. Te zbirke pridejo na ta poseben dan.Izdelki te dru¾be iz mnogih let so veliko priznanje med kupci, tudi v dr¾avi, ko in v tujini. Pi¹e o njej in ne pade, da ne omenjam ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in kako prepoznajo, da so izdelki najvi¹jega razreda.

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratno spa oblaèila