Modna revija hrubieszow

Prej¹njo soboto je bila pripravljena predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil ne¹teto dozo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci ustvarili za nara¹èajoèo sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je bila v najmanj¹em trenutku in vsota je bila narejena brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihova vloga je temeljila na popolnoma moènih in obèutljivih tkaninah z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹i novinarji so bili najbolj navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maxi krili v zneskih, narejenih za kvaèkanje. Poleg tega so bili pod vplivom èipke, romantiènih oblek in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za zadnji boj. Obleka je bila prodana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega so bile tudi ponudbe in nekaj oblaèil iz najbolj modne kolekcije. Prihodki iz tekoèe prodaje bodo doloèeni kot domaèa siroti¹nica. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène gladke in funkcionalne ukrepe. Njeni delodajalci so veèkrat objavljali na¹e izdelke za dra¾be, nato pa je bil predmet avkcije celo obisk iste tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija danes dosegla prodajalne na vrhu maja. Poleg tega je napovedal, da namerava blagovno znamko odpreti raèunalni¹ko dejavnost, v kateri bodo na voljo zbirke, ki so drugaène kot v stacionarnih trgovinah.Lokalno oblaèilno podjetje je eno najveèjih proizvajalcev oblaèil v dr¾avi. V nobeni regiji ni veliko tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v sodobnih, predvsem pa v najlep¹ih kroja¹kih, kroja¹kih in oblikovalcih. Vsake toliko èasa ta dru¾ba udejanja zbirke v skladu s priljubljenimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo zelo globoko priznanje, da so pred zaèetkom trgovine pripravljene v dolgih èakalnih vrstah ¾e od jutra. Te zbirke so na isti dan.Plodovi sedanjih institucij so ¾e vrsto let zelo pomembni med potro¹niki, tako doma kot v tujini. Pi¹e o njej, ne prodaja, da ne omenjam ¹tevilnih zadovoljstev, ki jih je pridobila in ki potrjujejo, da so izdelki najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si va¹o trgovino: Var¹avska enkratna oblaèila