Nesreee so vkljueene

Vzroke za primere redno preverjamo, da lahko omejim tveganje ponovnega zagona teh primerov. Rezultati raziskave jasno ka¾ejo, da so vzroki za nesreèe zelo pogosto drugaèen naèin nadzora nad varnostjo strojev. Problemi, povezani s slabo uporabo in delovanjem strojev, se pojavijo na vsakem koraku njihove ¾ivljenjske faze. Govori o zadnjem obdobju specifikacije, oblikovanju, proizvodnji, obratovanju, vzdr¾evanju, spreminjanju itd.

Certifikacija strojev se prito¾uje ob koncu odprave nevarnosti, ki se lahko pojavijo v delovnem okolju. Stroji, ki uporabljajo uporabljena potrdila, so preizku¹eni in preizku¹eni glede njihove sposobnosti izdelave. Preizkusijo se posamezne spletne strani in podsklopi. Upo¹tevano je naèelo delovanja in opisi, ki bodo zaposlenim olaj¹ali ustrezno lastnino od strojev in dodatkov. Potreba po certifikatih s strani posameznih organizacij in dodatkov je predvsem posledica predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Dr Farin Man

Zaposleni zaupanja in zdravja pri delu upajo, da bodo sodelovali na podroèjih ¹tudija in usposabljanja na podroèju certificiranja strojev. Znanje, preverjanje in umetnost, pridobljena med obstojem takih teèajev in usposabljanj, prispevajo k specifiènemu zmanj¹anju odstotka nesreè v delujoèem stanovanju, tako smrtno kot tudi drugih. Sodelovanje v smereh in usposabljanjih iz oddelka za certificiranje organizacije in orodij prina¹a delodajalcem celo vrsto ugodnosti. Izobra¾eni ljudje so jamstvo za pravilno izkori¹èanje institucije in upo¹tevanje naèel zdravja in varnosti pri delu.