Odvisnosti od drog

Odvisnost od pornografije je patolo¹ko obna¹anje (na robu seksoksizma in spletnega holizma, ki je odvisno od vsega, kar je podrejeno vsakodnevnemu gledanju pornografskega materiala. Za odvisnike je gledanje pornografskega filma edini naèin za pridobivanje spolnega zadovoljstva, zato mu klasièni spolni odnos ni veè privlaèen. Ne vkljuèuje niè slabega v uspehu, kadar se med masturbacijo uporablja pornografski film ali kot del predigre, ki poveèuje navdu¹enje obeh partnerjev. Z motnjo se moramo spopasti ¹ele, ko je celoten urnik dneva organiziran glede na mo¾nost pridobivanja zadovoljstva od kroniènega gledanja pornografskih materialov. Oseba, ki je odvisna od pornografije, se osredotoèa na gledanje pornografije, tudi na delovnem mestu, z drugimi besedami, ki jo je treba porabiti za razmi¹ljanje ali name¹èanje drugih nalog. Zdravljenje se izvaja z ustrezno terapevtsko raztopino, ko odvisnik zaène èutiti, da izgublja skrb za na¹e ¾ivljenje in da patolo¹ki pogon zaène narekovati strategijo vsakdanjega ¾ivljenja.

Èeprav gledanje pornografije s strani otrok lahko povzroèi opusto¹enje v njihovi psihi, pri odraslih (zavedajoè se konvencionalne narave obravnavanega gradiva ponavadi ni take nevarnosti. Vendar, pod pogojem, da ne obstaja zasvojenost s pornografijo - neobremenjena zasvojenost, ki zaène nadzorovati vse druge elemente, da je dana oseba. Priporoèamo pet stopenj odvisnosti od pornografije: odkrivanje, eksperimentiranje in iskanje, neobèutljivost, stopnjevanje in izvajanje. Zdravljenje odvisne skupine ¾ensk se zaène ¹ele po doseganju pete faze, ko (¹e vedno vznemirljivo pasivno gledanje pornografskega materiala hitro ne prina¹a zadovoljstva. Ob uporabi ¾e razpolo¾ljivega erotiènega potenciala interneta, odvisniki zaèenjajo iskati prilo¾nosti za skrb za svoje ve¹èine, ki se lahko izka¾ejo za ¹kodljive za razliène vrste. Na ¾alost je pogosto samo izku¹nja neprijetnih posledic zadevnega vedenja tisti, ki je trezen za spolno spolno seksualno in mu zagotavlja motivacijo, potrebno za zadovoljitev plaèila seksologa.