Opra evanje zraka poznan

https://neoproduct.eu/si/revitalum-mind-plus-ucinkovita-resitev-za-probleme-koncentracije-in-pomnilnika/

Na koncu direktiva ATEX ugovarja prostemu pretoku izdelkov, ki jih zajemajo doloèbe tega dokazila v Evropski uniji. Poleg tega sku¹a èim bolj zmanj¹ati in natanèno odpraviti tveganje uporabe pripomoèkov ali za¹èitnih metod v razredih, ki jim grozi eksplozija, in katerih jedi ali organizmi niso prilagojeni nanj.

Direktiva doloèa bistvene zahteve za atex na podroèju varnosti in zdravja na eksplozivnih obmoèjih. Te zahteve se prenesejo predvsem na potencialne vire, ki lahko v¾gejo naprave v potencialno eksplozivnih atmosferah. Hkrati je povezana s za¹èitnimi organizmi, ki se med eksplozijo sami poganjajo. Dejanje teh za¹èitnih stilov je predvsem kot najveèja zaustavitev eksplozije ali omejevanje uèinkov ponovitve. Zahteve Atex hkrati veljajo za varnostno opremo. Aparat se prito¾uje ob koncu varnega delovanja naprav in njihovih za¹èitnih sistemov, ki se nahajajo v bli¾ini tistih, ki so ogro¾eni zaradi te eksplozije. Hkrati imajo Atex zahteve za¹èito delov in komponent, ki niso v obliki neodvisnih funkcij. Vendar so pomembni predvsem zato, ker vplivajo na varnost obeh naprav in obrambe.Samo na tiste izdelke, ki jih pokrivajo zahteve iz direktive o novem pristopu in jih predvsem ¾elijo izpolniti, se lahko trguje na celotnem trgu Evropske unije.Doloèbe Direktive ATEX veljajo samo za nove izdelke, ki so prviè sklenjeni v nakup. Gre za tiste, ki so pripravljeni na trgu Evropske unije, medtem ko tisti, ki se uva¾ajo v Evropsko skupino.Direktiva ATEX vkljuèuje:- novi izdelki, ki se gradijo v EU,- "nov" proizvodi,- novi ali rabljeni izdelki, uvo¾eni iz dr¾av zunaj Evropske unije,- modne izdelke in "kot druge", ki jih oznaèuje oseba, ki ni njihov prvi proizvajalec.