Ozemljitev halogenov

Naloga elektrostatiène ozemljitve je zmanj¹ati nevarnost eksplozije vnetljivih snovi zaradi elektrostatiène dislokacije isker. ©iroko se uporablja v oddelku za transport in predelavo vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev lahko vsebuje drugaèno obliko. Najla¾ji in veè zapletenih modelov so osredotoèeni na ozemljitveno sponko in kabel. Naprednej¹e in tehnolo¹ko naprednej¹e so najsodobnej¹e naprave za ozemljitev, zaradi katerih je mo¾no izdajati ali transportirati proizvod, ko je ozemljitev pravilno prikljuèena.

Elektrostatiène podlage so najpogosteje podane v procesu nalaganja ali razkladanja ¾elezni¹kih cistern, cistern, sodov, ti. velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Pri polnjenju ali praznjenju rezervoarjev z razliènimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine lahko nastanejo nevarni elektrostatièni naboji. Vir njihovega nastanka je, da ¾ivijo tako me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji se ustvarijo z dotikom ali razloèevanjem posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo omejena na elektrostatiène lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Zaradi preproste in nenadne povezave s tlemi ali nezaraèunanim predmetom se lahko ustvari kratek impulz, ki je oèiten v iskri.Pomanjkanje nadzora nad razelektritvijo isker lahko vname me¹anico alkoholov in zraka, kar dokazuje eksplozija ali nevarna eksplozija. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.