Posredni ka dru ba

Vsak podjetnik je v bistvu veljavnega raèunovodskega akta namenjen vodenju evidence premo¾enja dru¾be. Tak¹na registracija je registracija osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva dru¾be so: zemlji¹èa, zemlji¹èa, trajna pravica u¾ivanja, stavbe in objekti, stroji, prevozna sredstva, oprema in lastne naprave, katerih ¹tevilo v èasu dobiva veè kot tri tisoè petsto dob in potrebe, ki delujejo v lasti ali v lasti davènega zavezanca ali podjetja. Obveznost vpisa sredstva v register osnovnih sredstev je v mesecu, v katerem je bilo pridobljeno.

Evidence o osnovnih sredstvih naj bi se najverjetneje prikazale na mestu, kupljenem na delovnih mestih, na natisnjenih karticah z dobrimi raèunalni¹kimi stolpci, na roèno izdelanih straneh z vleènimi tabelami ali v zvezkih brez ustreznih tabel, vendar morajo vpisi vsebovati vse potrebne podatke za registracijo. Pogoj je roèno izpolniti dokument, ki se uporablja v imenu.

Osnovna sredstva se evidentirajo na platformi dokumentov, ki vsebujejo zaèetno vrednost vnesenih sredstev. Tabela za registracijo osnovnih sredstev mora biti: zaporedna ¹tevilka, datum nakupa in poroka za uporabo, podatki, ki potrjujejo nakup, opis osnovnega sredstva, simbol razvrstitve osnovnih sredstev, zaèetno ceno, stopnjo amortizacije (glede na leta uporabe, odpis amortizacije, posodobitev zaèetno vrednost, znesek odpisov amortizacije in datum prenehanja skupaj z osnovo za njegovo uporabo. V prodajnem uspehu ukrepa vpi¹ite datum prodaje, èe je osnovno sredstvo unièeno, prilo¾ite poroèilo o likvidaciji. Pri razmi¹ljanju o veljavnem zakonu mora podjetje sprejeti vse dokumente, ki potrjujejo pridobitev osnovnih sredstev.