Prevajalec magistrskega dela

Prevajalec je ¾enska s filolo¹ko izobrazbo, ki je s tem, da ve, kaj lahko nekaj jezikov prevede ustni izraz ali besedilo iz izvornega jezika v ciljni jezik. Proces prevajanja potrebuje ne samo spretnosti poznavanja in umetnosti besedila, temveè tudi mo¾nost komunikacijske artikulacije njenega naèela v novem jeziku. Zato je poleg jezikovne usposobljenosti v stroki prevajalca dobro usmerjene v tesnem delu, prav tako je pomembno, da imamo izèrpne informacije in sposobnost za hitro pridobitev danega in usposabljanja. Poleg visokih vsebinskih kompetenc mora prevajalec navdihovati tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Tolmaèi olaj¹ajo komunikacijoTolmaè se osredotoèa na omogoèanje komunikacije s prevajanjem vodenega ali znakovnega jezika, ki omogoèa pogovor med dvema sogovornikoma, ki ne moreta pogovarjati v istem jeziku. Med prevajalskimi prevajalskimi storitvami v prestolnici je posebej priljubljena simultana in konsekutivna tolmaèenja. Soèasnost je stalna doloèitev brez predhodno pripravljenega besedila, ki se konèa z mnenjem govornika. Velika sreèanja in konference so najpogostej¹a situacija, ko se uporablja simultano tolmaèenje. Prevajalec je v zvoèno izolirani kabini, kjer preko slu¹alk poslu¹a govornikov govor in hkrati opravlja prevod, ki ga udele¾enci poslu¹ajo skozi slu¹alke.

Konsekutivno tolmaèenje je manj znanoKonsekutivni tolmaè je nekaj la¾jega, ker govori z uporabo posebnega sistema komentarjev in ¹ele nato govori besedo govorca v ciljnem jeziku. Nekoè je bil poseben naèin ustnega prevajanja. Danes je ista pot, ki jo raz¹iri simultano tolmaèenje, ki je zaradi ¹irokih tehnik vse bolj priljubljena. Konsekutivno tolmaèenje je prav tako pomembno ali pomembno, saj zaradi sprostitve v teèaju, ki je potreben za snemanje komentarjev, traja dlje, da se izvirno besedilo predvaja v ciljnem slogu. Medosebne funkcije, ki so nujno potrebne v pisarni tolmaèa, so dober spomin, odlièna sposobnost koncentracije in sposobnost dela pod pritiskom.