Prevajalec na telefonu

Vpliv je prenos pomena med dvema jezikoma. Pomembno je, da jih razèlenimo na pisno in ustno.Pisni prevodi se nana¹ajo predvsem na prenos vsebine shranjenega besedila. Vèasih se uèijo besedila, ki se prena¹ajo z glasom ali vizualno.Tak¹en naèin prevajanja je raztegnjen v podnebju in moèna uporaba razliènih nasvetov, kot je slovar. Za te prevode je znaèilna izjemna natanènost in daleè pozitivna oblika.

Tolmaèenje je tu in zdaj, stalno, s temi glavami in med dogodki. Prevajanje, vendar v tej obliki, bi morali pisati z razumevanjem vsebine.Najpomembnej¹i so simultani prevodi, ali taki, da delujejo v zaprti kabini, skozi katero je viden govornik. Naprava ne pu¹èa hrupa. Tudi s prevajalcem ni v tesnem stiku. Prav tako ne prosi za ponavljanje sporoèila.Hkratni tolmaè mora imeti moène reflekse, da je dodatno moèan na stres.Naslednjo skupino sestavljajo konsekutivno tolmaèenje, kar pomeni, da prevajalec èaka, da govornik konèa svoje delo. Med predstavo pozorno poslu¹a sogovornika, pogosto tudi zapiske.Po izdelavi ali govorjenju prostorov v govoru prevajalec ponovno ustvari govor v priljubljenem slogu.Konsekutivno interpretacijo lahko uporabimo za izbiro najpomembnej¹ih nasvetov in namen najpomembnej¹e besede.Tak¹ni prevodi se obièajno izvajajo v javnih govorih politikov,Trenutno se konsekutivno tolmaèenje pogosto nadomesti s simultanim tolmaèenjem.Dobro pripravljen zaporedni tolmaè je reprodukcija desetminutnega govora brez prekinitve. Prevajalci pogosto uporabljajo poseben sistem bele¾k, sestavljen iz dodatnih simbolov, ki oznaèujejo kljuène besede in znake skladnosti, naglasa ali negacije. Na ¾alost je pomembno zapomniti posamezne besede, vendar specifiène informacije. Sprejemajo po razmno¾evanju govoricevega niza misli.Razlikujemo tudi ¹epetanje, povezovanje in razgled, pa tudi pravno ali pravno tolmaèenje. Kategorija & nbsp; posebnih & nbsp; prevodov lahko vkljuèuje znak, medicinski, ustni za javne storitve, ustno spremljanjeKonsekutivno tolmaèenje je zelo te¾ko delo, ki zahteva odlièno jezikovno znanje.Pred zaèetkom dela mora prevajalec dobiti potrebna gradiva v zvezi s podroèjem prevajanja.