Prevod dokumentov za registracijo vozil

Prevod èlanka je precej te¾aven sam po sebi. Èe nameravamo prevesti besedilo, potrebujemo ne le, da smo se "nauèili" besed in stavkov, temveè tudi, da poznamo ¹tevilne idiome, ki so tako znaèilni za ves jezik. Dejstvo je, da oseba, ki pi¹e èlanek v angle¹kem slogu, ne ustvarja le v »akademskem« naèinu, ampak uporablja svoje specifiène vzorce in omenjene idiome.

V klubu s sedanjostjo, da je delo svetovnega internetnega omre¾ja ¹e vedno veèje, je pogosto potrebno opraviti prevajanje spletnih strani. Na primer, èe ustvarimo spletno mesto, s katerim ¾elimo doseèi veèjo vrednost prejemnikov, moramo to narediti v veè jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletnega mesta, na primer v angle¹èini in v na¹em slogu, morate imeti ne samo sposobnost prevajanja, temveè tudi prilo¾nost, da doloèite svoje poverilnice in opise, ki jih ni mogoèe prevesti v izvirniku. Torej, kako je videti v poslu? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku za storitev prevajalnika Google. Medtem ko se bo splo¹ni smisel sporoèila ohranil (bomo lahko uganili, o èem je doloèeno mesto ¾e logièno zaporedje stavkov in sintaksa bo nezadostna. To je mogoèe, ker prevajalec Google prevede izbrano besedilo na podlagi besede za besedo. V praksi torej nimamo nièesar, kar bi se delilo na ustvarjanje strokovne, veèjeziène spletne strani, ki bi temeljila na tem razumevanju. Ker delo spletnega prevajalca v najhitrej¹i prihodnosti & nbsp; èlovek ne bo zamenjal naprave. Celo najbolj primerna programska oprema nima sil abstraktnega razmi¹ljanja. Pravzaprav je to, da dela po logiki èlove¹kega prenosa na izbrani programski jezik. Zato tudi najbolj¹i programi, ki prevajajo dokument, zaostajajo za poklicnimi prevajalci in seveda bodo verjetno vedno prisotni. Èe kdaj obstaja napredno orodje s ponudbo preprostega in abstraktnega "razmi¹ljanja", bo to zadnja stran na¹e civilizacije. Èe povzamemo, je v projektu pouèevanja najbolj¹ih prevajalcev potrebno narediti ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne samo uèijo prevode "besedo za besedo", temveè podpirajo tudi idejo abstraktnega razumevanja danega jezika.& Nbsp;