Prevod kovinskih besedil

Prevod dokumenta je sam po sebi precej velik. Èe smo odvisni od prevajanja katerega koli besedila, moramo ne le poskrbeti za "nauèene" besede in stavke, ampak tudi poznati ¹tevilne idiome, ki so tako znaèilni za vse jezike. Dejstvo je, da ¾enska, ki pi¹e èlanek v angle¹èini, ne postavi na èisto "akademski" naèin, ampak uporablja svoje edinstvene gibe in dodane idiome.

Hydroface

V pogodbi z dejstvom, da je delo svetovnega internetnega omre¾ja ¹e bolj priljubljeno, se pogosto pojavlja potreba po prevajanju spletnih strani. Kot spletna stran, na primer s katero ¾elimo prispeti do ¹ir¹ega obèinstva, moramo to narediti v nekaj jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletnega mesta, na primer v angle¹èini in v svojem jeziku, ne bi smeli le prevajati, temveè tudi imeti mo¾nost, da izrazite svoje poverilnice in opise, ki so v izvirniku neprevedljivi. Kako se izvaja pri izvajanju? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku za storitev prevajalnika Google. Medtem ko se bo splo¹ni smisel besedila ohranil (lahko bomo uganili, o èem je doloèeno mesto ¾e logièno zaporedje stavkov in sintaksa bo neustrezna. Zato obstaja samo zato, ker prevajalec Google prevede izbrano besedilo v vrednost »beseda za besedo«. Zato na delovnem mestu nimamo èesa presoditi o izvajanju strokovne, veèjeziène spletne strani, ki temelji na njej. Tako praksa tolmaèa v bli¾nji prihodnosti ne bo nadomestila stroja. Tudi najbolj primerna programska oprema nima moèi abstraktnega razmi¹ljanja. To, kar lahko stori, je hoditi po logiki èloveka, preneseno v izbrani programski jezik. Zato tudi najbolj¹e aplikacije, ki prevajajo dokument, moèno zaostajajo za profesionalnimi spletnimi prevajalci in bodo verjetno vedno prisotne. Èe kdaj obstaja napredno orodje, opremljeno z vidikom jasnega in abstraktnega "razmi¹ljanja", bo to dr¾ava na¹e civilizacije. Èe povzamem, v toèki izobra¾evanja dobrih prevajalcev je treba pripraviti ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne bodo le uèili prevodov »beseda za besedo«, temveè tudi podpirali uèenje abstraktnega razumevanja doloèenega jezika.& Nbsp;