Proizvajalec oblaeil za fitnes

Prej¹njo soboto je bila na ogled predstavitev najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj bodo oblikovalci pripravljeni za sezono komuniciranja. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je obstajal v najtanj¹em dejstvu in vse je potekalo brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. V njihovo funkcijo so bile uporabljene le lahke in lahke tkanine velikih, pisanih barv, vkljuèno s bomba¾em, lanenim in svilenim. Na¹i novinarji so imeli radi zraène, barvite maksi suknje v zbirki kvaèk. Prav tako so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za majhne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in privlaènimi cvetovi.Po predstavi sku¹a ponuditi lepo poroèno obleko, pripravljeno za sodoben vzrok. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo v najbolj zdravi zbirki prodanih manj oblaèil. Prihodki, pridobljeni s tekoèo dra¾bo, bodo namenjeni dru¾inskemu domu za otroke. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène okusne in dobre akcije. Njegovi lastniki so ¾e veèkrat èakali na dra¾bo lastnega blaga in ko je bil predmet dra¾be celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo zadnja zbirka pri¹la na toèke, ki so trenutno na zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da namerava dru¾ba odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile na voljo razliène zbirke kot v stacionarnih obratih.Lokalna blagovna znamka oblaèil je ena najveèjih proizvajalcev oblaèil na tem obmoèju. Na svetu je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa vrhunske krojaèe, ¹ivilje in oblikovalce. To ime vsakokrat pi¹e zbirke v izmenjavah z osnovnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke se seveda zanimajo za veliko priznanje, da so ¹e pred odprtjem trgovine pripravljene v dolgi vrsti iz posebnega jutra. Te zbirke potekajo ves dan.Izdelke iz te dru¾be ¾e vrsto let cenijo uporabniki, tudi na terenu, ko in v tujini. Ko pi¹em o njej, ni prav, da ne omenjam ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in da preverijo, da so uèinki najvi¹je vrednosti.

Oglejte si svojo trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo