Prva slu ba ali zus

Veliko ljudi z razliènimi dejavniki je upravièenih do proizvodnje zunaj na¹e dr¾ave. To ne predstavlja tega, ampak za njih, da ne ¾elijo biti veliko identificirani z na¹o narodnostjo ali èe se ne nameravajo vrniti v svojo domovino, ampak so tudi ljudje, ki pri delu v tujini nameravajo kupiti nepremiènine, ki bodo najemne. Ljudje, ki delajo zunaj Republike Poljske, imajo mo¾nost, da zaprosijo za hipoteko na Poljskem in potem ne samo za trgovanje z nepremièninami v na¹em svetu, ampak hkrati igrajo njene meje. Navsezadnje je super, da zahtevajo ¹e nekaj drugega kot ¾enske, kaj so zaposleni na Poljskem.

Prviè, nekatere banke vam omogoèajo, da zaprosijo za hipoteko samo za ljudi, ki delajo za gotovinska plaèila na banèni raèun. Kot veste, so vèasih enaki te¾ki, ker tuja podjetja opravljajo prenose samo na osebne raèune, vstavljene v lokalne banke, ali pa v strukturo èekov. V takih primerih morate zahtevati dodatno dokumentacijo o svojih rednih prihodkih. Poleg tega so predstavljene vi¹je zahteve za lastni prispevek v odnosu do ljudi, ki opravljajo mo¾nost skupinskih dejstev. Tako bo za zaposlene, ki delajo zunaj dr¾ave, vendar vedno na trgu Evropske unije, banka dvignila vrednost lastnega prispevka na 20% cene nepremiènin (za ljudi, ki tvorijo na Poljskem, je vrednost prispevka, ki pripada zadnjemu letu 2014, le 5%, vendar za ljudi, ki delajo v Ameriki - vrednost lastnega prispevka bo 50%.

Seveda bodo banke najverjetneje ¾elele prevesti dokumente, potrebne za pridobitev hipoteke, tj. Rojstni list, dokument, ki potrjuje, da je knjiga vlo¾ena na sodi¹èe z lastnikom, poroèni list. Hipotekarni prevod se lahko zahteva pri prevajalski agenciji, ki je specializirana za fiziène in strokovne prevode. Ponudbo pisarn najdete na straneh, kot tudi po predhodnem stiku z izbranim prevajalcem. Banke, ki ne potrebujejo predlo¾itve dokumentov, potrebnih za pridobitev stanovanjskega posojila, so Nordea in Deutsche Bank.