Psiholo ko podporo var avi

V Zdru¾enih dr¾avah Amerike je zelo priljubljeno imeti terapevta. V bli¾nji regiji, pred samo nekaj leti, ¾enske, ki so delale za psihologa ali psihoterapevta, niso samo velièale, ampak so celo to dejstvo in to stopnjo skrile celo pred svojimi najdra¾jimi. Poroka se je zelo spremenila v dana¹njih zadevah in pravzaprav ni razlogov, da bi se izognili pogovoru o dejstvu, da imamo du¹evne te¾ave ali te¾ave z novo vrsto odvisnosti.

V resnici je veliko ljudi, ki so odloèeni, vendar ne gre le za tradicionalne zasvojenosti, kot so alkoholizem ali zasvojenost z drogami. Vedno veè ljudi je odvisnih od iger na sreèo, seksa in celo raèunalni¹kih iger. Kaj je narobe, v zadnjem novem primeru je problem pogosto zelo majhne ljudi, pogosto tudi otroci.

®enske, ki so prisotne v odvisnostih od zasvojenosti, vrednotijo idejo, da je vse za¹èiteno in da je v vsakem trenutku enostavno ustaviti pitje, kajenje ali igranje. Seveda, obstaja samo samo-goljufanje in seveda bi to moral biti motiv za nasvet terapevta. Vèasih so potrebne bolj radikalne situacije, da oseba ugotovi, da je to naèin zvonjenja in brez terapevtske podpore.

Obstaja veliko nedvomno licenciranih terapevtov. Pomembno je najti tisto, ki bo res lahko vodila tako te¾ko pot izvora od odvisnosti. Trenutno ljudje najpogosteje uporabljajo internet za iskanje ustreznih stavkov, kot je zdravljenje v Krakovu ali priporoèen terapevt.

Vendar je pomembno, da si predstavite pomembno vpra¹anje. Terapija je namreè le dostop do dolgega in pogosto zelo zahtevnega dela na sebi. Intervjuji poèasi vstopajo na seznam, tako da je konec z njimi potreben èas. Te¾ko je prièakovati, da bosta dva ali trije obiski zadostovali, da bodo vsi stali v osebi s sedanjostjo, ki je vodila do terapevtove pisarne. Za to nikakor ne bo pomagalo oblikovanje, in ravno nasprotno.

Prav tako bi moral imeti, da noben terapevt ali psiholog ni èude¾ni delavec, niti èarovnik, ki bi prièaral èarobno uro za re¹evanje problemov. Toliko je odvisno od osebe, ki nudi pomoè. Od tega, ali se je na koncu odloèil zaèeti boj s preprostimi problemi ali odvisnostmi.