Psihoterapija

V sodobnem èlanku bomo posku¹ali odgovoriti na ¹tudijo: kaj pomeni psihoterapija?

Seveda vsak izmed nas ve, da je psihoterapija sistem delovanja, katerega prednostna naloga je olaj¹ati du¹evno ali fizièno trpljenje. Psihoterapija je veè kot le kompleksen proces, od èesar je tudi priprave na spreminjanje pacientovega naèina razmi¹ljanja in vedenje, ki ga lahko bolnik vidi kot natanèno, ¹e vedno trpi. Psiholog ima dovolj znanja, ki mu bo omogoèilo razumevanje problema, s katerim se mora spopasti pacient, in tudi po razumevanju bolnika bo lahko uporabil pravo metodo zdravljenja.

Psihoterapija je veliko veèji proces. Da bi se bolnik spopadel z znanim problemom, je potrebno ne le gledati na sebe realistièno, ampak mora hkrati zabele¾iti svoje slabosti, jezo, strahove in odpor do razliènih ¾ensk. Torej psihoterapija ni samo pogovor s terapevtom, ki bolnika boli po hrbtu in pravi, da bo celotno telo v sistemu. Psihoterapija je èuden odnos, v katerem psihoterapevt bolje razume na¹e interese in vire njenega trpljenja.

Pogosto sli¹imo od na¹ih ljudi, da psihoterapija v njih vzbuja strah. Tak¹en èas razmi¹ljanja je posledica dejstva, da imajo ljudje do danes zelo malo psihoterapije. In zato vemo, da èe nekaj ne razumemo, nas povzroèi enako moèan strah.

Kako dolgo traja psihoterapija? V psihoterapiji ni strogo uvedenih postopkov, ki bi doloèali, koliko psihoterapije je. Vsak pacient, ki komunicira z zdravnikom, ima drugaèen problem in na kaj se je treba lotiti na poseben naèin. Tudi psihoterapevt med pomembnim sreèanjem je zelo te¾ko ugotoviti, koliko zdravljenja lahko traja, vendar ga je mogoèe pribli¾ati ¹tevilnim te¾avam, s katerimi pacient komunicira s psihoterapevtom.Lahko je varno reèi, da psihoterapija raèuna na spremembo naèina razmi¹ljanja osebe, ki pripada terapiji, in zmanj¹uje njeno psiholo¹ko kontinuiteto.