Raeunovodstvo za podjetja v leszno

Lastniki podjetij pogosto i¹èejo raèunalni¹ki program, ki jih bo re¹il monotono in bralni delovni èas, hkrati pa ohranil raèunovodske evidence in sezname z davènim naslovom. Raèunovodski sistemi izpolnjujejo vse potrebe zelo izvirnih prejemnikov, vendar jih uporabljajo prilagodljivost in storitvene ve¹èine. Kar je izjemno pomembno, so izbrani za pomembne modele in fleksibilne na koncu, da zadostijo zahtevam kot najpomembnej¹i skupini uporabnikov. Ponudba je usmerjena tudi v valute, ki izvajajo popolno raèunovodstvo, in tudi za institucije, ki poravnavajo celotno knjigo prihodkov in odhodkov ali na podlagi pav¹alnega davka.

Enova predstavlja ¹irok spekter funkcij, potrebnih za dobro upravljanje trgovalne knjige: od vodenja raèunov, z zmanj¹evanjem in obraèunavanjem, do obravnave poravnav, do servisiranja osnovnih sredstev.

Enova je izjemno uporabniku prijazen sistem z modernim vmesnikom, ki zagotavlja najbolj¹o funkcionalnost in udobje pri delu. Zahvaljujoè intuitivnemu ustvarjalcu sistema zaèetek knjige s projektom ne bo povzroèal te¾av niti do manj izku¹enih uporabnikov.

Ta vrstni red v kombinaciji z drugimi zagotavlja veliko veèjo prilagodljivost. Poleg popolne funkcionalnosti osnovnega sistema to omogoèa izdelajte poroèila in izpiske, sami opi¹ite poslovne dogodke, analizirajte zapise na razliènih spletnih straneh s pomoèjo ti ali pa sami poravnajo naselja v delih ali pa jih registrirajo po lastni vrsti. Mogoèe je tudi veè drugih re¹itev.

Osnovne znaèilnosti raèunovodskega programa:izvajanje KPiR ali enotne davène registracije;pisanje in ¹tetje evidenc DDV: nakupi, prodaja, gotovinska poravnava, prilagajanje plaèil DDV, ki niso bili plaèani v sezoni;evidenco osnovnih sredstev ter svetlobne in pravne vrednosti;standardna plaèilna slu¾ba;storitve gotovinskih in negotovinskih gotovinskih transakcij, gotovinska poroèila;izdajanjem izjav ZUS-a tudi mo¾nost izvoza plaèniku.