Razvojni naert za gradbeno podjetje

Obveznost imeti blagajno vkljuèuje ¹e veè ¾ensk, ki vodijo zasebno podjetje. Iz leta v leto se manj ¾ensk odreèe sedanji dol¾nosti. Vrste blagajn so malo. Da bi izbrali najprimernej¹o za doloèeno dejavnost, je vredno razumeti, kako se med seboj razlikujejo. Med blagajnami je priporoèljivo:

1. Blagajne z enim sede¾em - so najveèja skupina blagajn. So najpogostej¹e, najpogostej¹e blagajne v trgovinah, katerih funkcionalnost je odvisna. Njihova vrednost je zelo majhna vrednost in enostavna za uporabo. Pri nekaterih modelih je mogoèe prikljuèiti zunanjo napravo, npr. Raèunalnik. Vendar pa je to le redko zaradi po¹kodbe specializirane programske opreme, ki je vidna na trgu, za nekatere primere takih blagajn.

2. Prenosna blagajna - Torej mobilna blagajna. Zaradi majhne velikosti se obrne celo v nizko ¾ensko torbico. Razmeroma majhna te¾a omogoèa enostavno vladanje na novih mestih. Tak¹ne blagajne imajo veliko odpornih baterij, tako da lahko delajo veè ur brez prikljuèitve na elektriko. Edinstvene tehniène lastnosti omogoèajo, da se mobilni blagajni¹ki zbiralnik dobro obdela pri delu na terenu, kot je veè na poljih z majhno uporabno povr¹ino. Najpogostej¹i prednostni projekt iz zadnjega segmenta je mobilni telefon eu.

3. Raèunalni¹ke blagajne - najsodobnej¹i tip blagajne. So kombinacija raèunalnika in fiskalnega tiskalnika. Kot lahko vidite, tiskalnik ne more biti pravilno brez povezave z raèunalnikom. Z njim je povezan tudi drugi naèin blagajne. Za igranje morate namestiti specializirano raèunalni¹ko programsko opremo. Kljub tak¹nim zahtevam ustvarja ¹tevilne prilo¾nosti, predvsem pa so potrebne iz vseh vrst tak¹nih skladov. Lahko ima prikljuèene zunanje naprave. Ustvarja najveèje udobje in dobro deluje v hitrej¹ih prodajalnah, kjer je nakupovanje zelo dolgo. Poroèila, shranjena v raèunalniku, so natanènej¹a kot na prostih blagajnah.

4. Sistemske blagajne - Izvedene so lahko v omre¾ju s prenosnim raèunalnikom in sistemom drugih blagajn, tako da delujejo brezhibno na celotnih prodajnih mestih. Zdru¾ljivi so z va¹imi napravami, npr. S èitalnikom èrtne kode ali merilom. Ta pristop pospe¹uje mo¹ke storitve in poveèuje udobje storitve.