Relativna varnostna cona

Èe govorimo o konceptu varnostne eksplozije, tj. Varnosti pri eksploziji, ni mogoèe na¹teti nobenih podatkov za zadnjo te¾avo. Obstaja veliko podrobnih podrobnih zakonov, ki urejajo zgoraj obravnavano temo. Najprej je treba razumeti, da se na obmoèjih, ki so ¹e posebej izpostavljena po¾aru ali kakr¹ni koli eksploziji, uporabljajo doloèbe direktive ATEX, ki ustrezajo dejstvu, da na primer v premogovnikih in kjer koli obstaja nevarnost eksplozije metana ali premoga, uporabite naprave, ki izogibajo eksploziji in so dodatno oznaèeni s CE.

Za ta material je veliko evropskih receptov in veliko poljskih predpisov. V Republiki Poljski se predpisi in naèela poklicnega zdravja in varnosti ter odloka ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 uporabljajo v primeru minimalnih zahtev glede zdravja in varnosti, skupaj z mo¾nostjo dela v delovnem prostoru eksplozivne atmosfere (Dz. 138, toèka 931.Pri dokazovanju varnosti pri eksplozijah je treba omeniti, da mora delodajalec na vsakem mestu, kjer obstaja tak¹no tveganje, izdelati dokument o za¹èiti pred eksplozijami. Dokument, ki obstaja, je prav tako treba sestaviti skupaj z oceno tveganja. Vedno morate imeti, da je odvisno od ponovne preuèitve modela v primeru posodobitve obrata.V sodobnem èasu je velik poudarek na varnosti zaposlenih. Zato je po¾arna za¹èita zelo pomembna. Izdelava dokumenta, ki je protipo¾arni dokument, je predvsem doloèitev obmoèij, ki so lahko izpostavljena potencialnim eksplozijam. Hkrati so predstavljeni za¹èitni ukrepi.Poleg tega mora imeti vsako delovno mesto, ki je izpostavljeno zaèetku po¾ara, sistem za prepreèevanje eksplozije. Ta metoda se izka¾e za tri elemente. Prviè, zavira v¾ig v napravah. Naslednji je, da se pritisk v orodjih poveèa, in tretjiè, da se prepreèi, da plamen, ki je pri¹el skozi cevi ali kanale, ne povzroèi sekundarnega po¾ara.Èe povzamemo, ne pozabite, da je dobro ¾ivljenje najpomembnej¹e. Zato mora delodajalec upo¹tevati predpise in se razvijati za varnost zaposlenih.