Rezalnik v predalu

Vsak zaposleni je pomemben. V dru¾bi smo skupina, del splo¹no sprejete celote. Predstavljamo se z nekaterimi podobnostmi, skupnimi naèrti za daljna podroèja ¾ivljenja, povezujemo eno umetnost in zgodovino. To ne pomeni, da so ljudje enaki. Skupnost gostov je odlièna skupina, ki je zbirka neobvladljivih, popolnoma individualnih enot. Vse dru¾be imajo veèjo ali manj¹o idejo o splo¹nem delovanju skupnosti, vsaka figura pri ustvarjanju manj¹e ali vi¹je je prispevala k izmenjavi zgodovine celotne dru¾ine.

Zaposleni so zbirka posameznih posameznikov, ki pa predstavljajo nekatere skupne dele, ki jih lahko na splo¹no opredelimo kot sistem splo¹no sprejetih etiènih in vedenjskih norm. Kaj pa po drugi strani lahko dose¾emo z uspehom, kadar se ljudje, ki delijo diametrièno vrsto, pojavijo v ¹oli? Kaj so oznaèene? Ali je razlika v trenutnem dejstvu, da ste upo¹tevani v pozitivnem postopku?

Ljudje, ki ne izpolnjujejo splo¹no sprejetih norm in hodijo pravilno v dru¾bi, se imenujejo gostje z motnjami osebnosti. Raziskovalci osebnostnih motenj lahko na razliène naèine ugotovijo, da imajo nekaj skupnih znaèilnosti. Izhaja iz sedanjosti, da bodo ljudje, ki uporabljajo motnje osebnosti:

globoko zakoreninjeni in shranjeni vzorci obna¹anja, katerih obrat je dejansko nemogoèe, nima smisla za situacijo, v kateri bo doloèena enota najdena,nizka pro¾nost odgovorov na razliène socialne in edinstvene situacije,skrajno ali celotno nesorazmerje na sodi¹èu z normami, ki so splo¹no sprejete v doloèeni kulturi,subjektivno povezani z lastnino ali te¾avami pri uspehu ¾ivljenjskih ciljev.

Kot lahko vidite, se vsi popravki v èlove¹ki psihi prevedejo v stanje, ko je ¾enska bitje, ki naèrtuje in prevzema lastne poglede in tako v èasu pubertete. Motnje èloveka so zato skoraj nemogoèe pojaviti v èasu zgodnjega otro¹tva. Niti vse vrste razliènosti iz skupine ne pomenijo nastajajoèih ali trenutno nastalih osebnostnih motenj. Navsezadnje lahko neobdelani povzroèijo ne le pomanjkanje prilagajanja v dru¾bi, temveè tudi velike posledice, saj ni nenavadno, da ljudje, ki se spremenijo v osebnostne motnje, da bi storili kazniva dejanja ali nezavedno vzamejo ¾ivljenje.