Rezalnik zelmer 493 5 metalik

Rezanje sira postaja nepomembno, vendar se izku¹nje prodajalcev s siri pripravljajo na vsako sekundo. Siri, odvisno od vrste, so nova konsistenca. Obstajajo trdi siri, za katere si morate vzeti veliko moèi, pa tudi zelo prijetne sire, tudi èe se pove¾ejo z velikostjo no¾a, tudi èe je isti no¾ namenjen za rezanje sira. Zadnji je, da je povr¹ina no¾a umazana z gostim sirom, naslednje rezine pa je vse te¾je rezati na natanèen naèin, ne da bi po¹kodovali strukturo sira.

S èem se potem lahko ukvarjajo ljudje, ki napredujejo v skladi¹èih, ki morajo vsak dan rezati razliène vrste sirov na dolge rezine za svoje stranke? Najprej morajo imeti dober rezalnik. Rezalnik sira ma-ga je zelo dober izdelek, namenjen za rezanje vseh vrst sirov. Obstaja zelo obèutljivo rezilo, ki se dobro prilega siru in narezuje tanke, obèutljive rezine, kar ni smiselno za doslednost tega sira. To pomeni, da lahko ta rezalnik hitro razre¾e veèje ¹tevilo sirov, ne da bi morali brisati povr¹ino rezila z majhnimi rezinami. To je povsem funkcionalno povsod, kjer je treba v bli¾nji prihodnosti rezati velike odmerke sira na razliènih ravneh, kar je pogosto v skladi¹èih. Vse pogosteje pa se odloèamo, da kupimo rezalnik za posamezne domove, ker razkriva, da se ¾elimo zdru¾iti v dejavnosti, ki so potrebne in ki nam povzroèajo veliko te¾av.

Danes namesto kupovanja sira za rezine lahko kupite svoj rezalnik sira, vsak dan pa v obliki satja toliko rezin sira, kot jih potrebujete iz vsake hi¹e sira! Gre za ogromen prihranek energije in samega sira, saj bo tisti, ki je shranjen v smeri celega bloka, bolj umazan za moè, ki je poèasnej¹a od sira, narezanega na majhne rezine v skladi¹èu.