Sinonim za razvoj podjetja

BioxelanBioxelan - Zdravilo proti znaki staranja ko¾e!

Subiekt Ignacy Rzecki je imel v svoji predaji zapisano vso svojo kompozicijo. V sodobni, v kateri je govoril o prodajni evidenci. Èeprav njegov interes ni imel samo uèinke in èlanke, kot dokaz majhne avtomobilske veleprodaje, kjer so zavorni diski sami lahko veè deset vrst. Pisanje v zvezku ne bo re¹ilo problemov sodobnega poslovne¾a, ¹e posebej, èe imamo zelo funkcionalno tehniko shranjevanja, ki je visoko skladi¹èe. Kako si pomagati v tej obliki?

Podjetje Comarch, eden naj¹ir¹ih razvijalcev programske opreme na svojem trgu in program za skladi¹èenje wms, ki ga je prodajal, prihaja v veliko pozornost. To je neverjetna in zelo napredna programska oprema erp, ki omogoèa enostavno vodenje evidence shranjenih izdelkov in materialov. Sestavljen je iz dveh modulov - Comarch WMS Zarz±dzanie in Comarch WMS Magazynier, ki dobro delujeta skupaj in skupaj predstavljata idealno re¹itev za upravljanje visokoregalnega skladi¹èa.

Prvi modul je temelj programa in omogoèa ustvarjanje digitalne razlièice revije. Tak¹na elektronska struktura, ki natanèno ustreza na¹i dejanski razlièici, omogoèa nastavitev nekaterih izdelkov, polic in celo prevoznih sredstev, kot so palete. Ustvarjamo dispozicije za skladi¹ènike, definiramo minimalne vrednosti in velike dr¾ave, postavljamo mesta za doloèeno blago. Drugi modul, Comarch WMS Magazynier, je podalj¹ek skladi¹ène roke. Omogoèa pripravo sprejemov in izdaj, tiskanje potrebnih dokumentov in celo oznake. To so dodatki k pomembni nalogi prodaje, selitve, nakupa in inventarizacije blaga. Ta element uporablja dispozicije, ki jih organizirajo delodajalci, kar poenostavlja celoten proces upravljanja skladi¹èa.

Program za shranjevanje WMS zagotavlja popolno integriteto s programom Comarch ERP, vendar so pomembni elementi obeh sistemov loèeni. Tak¹no sodelovanje, v obdobju komercialnih dokumentov in brez izvornih podatkov, omogoèa loèevanje upravljanja skladi¹è in raèunovodskega poslovanja.