Spremljanje varnostnih standardov

ATEX je zakonska ureditev Evropske unije, ki ureja zahteve glede varnosti in zdravstvene vrednosti, ki jih morajo vsi proizvodi narediti, da bodo namenjeni dejavnostim na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Najnovej¹a direktiva, ki sledi delu poenotenja obstojeèih standardov ATEX 2014/34 / EU, se bo zaèela 20. aprila 2016. Vse blago bo moralo imeti naslednje oznake:

https://neoproduct.eu/si/bioveliss-tabs-ucinkovit-nacin-kako-izgubiti-tezo-in-se-osvoboditi-prekomernih-kilogramov/Bioveliss Tabs Učinkovit način, kako izgubiti težo in se osvoboditi prekomernih kilogramov

1. oznaka CE, 2. identifikacijska ¹tevilka enote, ki je izdala potrdilo, 3. simbol za za¹èito pred eksplozijo, 4. skupina eksplozij, 5. kategorija opreme, 6. vrsta za¹èite pred eksplozijo, 7. podskupina eksplozije, 8. temperaturni razred.Vsaka naprava ¾eli biti name¹èena tako, da med delom ne predstavlja nevarnosti. Izdaja certifikata s strani poobla¹èenih oseb (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Center za testiranje certificiranja in certificiranja doo Gliwice se zavezuje, da bo preostale postopke: 1. ES-pregled tipa - upo¹teva naèrt, da jed izpolnjuje doloèene zahteve direktiva, 2. zagotavljanje kakovosti proizvodnje - postopek za odobritev sistema kakovosti, ki omogoèa oznaèevanje proizvoda z oznako CE in izdajo izjave o skladnosti, 3. preverjanje izdelka - postopek vpra¹anj in poskusov vsakega materiala, proizvedenega v projektu, ki vzpostavlja sodelovanje z direktivo, 4. zagotavljanje kakovosti materiala - postopek doloèanja kakovosti uporabljen sistem kakovosti, vkljuèno s konènim pregledom in pregledom proizvoda, 5. sodelovanje s èlovekom - postopek za izvedbo ustreznih preskusov vsake izdelane kopije s strani proizvajalca, v varnostni toèki njegove sinhronizacije z mo¹kim, opisanim v certifikatu ES o standardnem pregledu, in naèeloma doloèenimi prièakovanji; notranji nadzor proizvodnje - postopek za pripravo tehniène dokumentacije opreme, dokumente je treba hraniti 10 let od zadnje proizvodnje, 7. posredovanje tehniène dokumentacije prigla¹eni osebi v smislu hrambe, dokumentacija mora imeti splo¹en opis, zasnovo, risbe, diagrame, opise, seznam standardov , rezultati preskusov in izraèunov, izjava o skladnosti, 8. preverjanje proizvodnje enote.