Tolmaeenje opole

V ponudbi profesionalne prevajalske agencije poleg prevodov obstajajo tudi ustni prevodi, ki prevajalcu zahtevajo ne le odlièno jezikovno in jezikovno znanje, temveè tudi dodatne prednosti.

Remaxin VEIN

Specifiènost simultanega tolmaèenjaPredsedstvo, ki vsak dan intervenira s simultanim tolmaèenjem v Var¹avi, poudarja, da so zaradi narave takih prevodov med najte¾jimi. Dejstvo, da so podani ustno, to je, verjamemo, da so ustni prevodi bolj stresni in potrebujejo zelo visoko raven znanja in moèi za stresorje. Te¾ave dodaja dejstvo, da se ne moremo zana¹ati na noben slovar, ker trenutni ni pomemben. Med prevajanjem prevajalec izvede prevod vzporedno z zadnjim, ki vodi govornika. In tako dokazuje, da tu ni prostora za jezikovne terapije.

Katere druge znaèilnosti mora razlagati tolmaè, ki prevaja istoèasno?Zgoraj ljudje morajo biti sposobni razdeliti pozornost. Po eni strani prena¹a vrhunsko vsebino na poslu¹alce, od druge pa poslu¹a bolj oddaljeni del vsebine, ki jo ¾eli prevesti. Druga pomembna vrednost je tako popoln spomin. Èe se koncentrira in se spomni vsebine, ki jo poslu¹a, jim ne bo dal natanènega prevoda.

Kdo uporablja take prevode?Ta prevajalec je izjemno priljubljen med razliènimi vrstami poslovnih pogovorov, pogajanj ali usposabljanj in celo med predavanji ali mednarodnimi konferencami. Najpogosteje se izvajajo v posebej pripravljenih kabinah, opremljenih s podobno opremo, ki jo mora prevajalec obvladati tako odlièno.Èe ¾elite darilo v popolnem prevodu, izberite prevajalca, ki gre na zadnjo predispozicijo, ne le na znanje.