Trenutno onesna evanje zraka

Vsak dan imamo onesna¾en zrak. Standardi Svetovne zdravstvene organizacije (SZO strogo doloèajo, katera koncentracija ¹kodljivih snovi na tem podroèju je primerna, da bi bila potem zadovoljna z njenim zdravjem in tudi ne bi imela ¹kodljivega vpliva na zemljo in podtalnico. Glavni vzrok za nastanek neugodne sestave ozraèja je nekdo, razvoj tradicije in industrije.

http://si.healthymode.eu/mibiomi-patches-rezine-prirocen-in-ucinkovit-nacin-za-izgubo-teze/

Posebej pomembno mesto za zaupanje in zdravje ljudi je sestava ozraèja v industrijskih obratih.Direktiva ATEX, ki deluje v dr¾avah èlanicah Evropske unije in upravlja standarde, ki zagotavljajo varnost pogojev v eksplozivni atmosferi, nalaga delodajalcem vrsto obveznosti, da izkljuèi tveganje eksplozije.Osnovne zahteve so zagotavljanje ustreznega prezraèevanja in varovanje povezave ¹kodljivih snovi v zraku, ki je izpostavljen vstopu, z mo¾nim virom v¾iga.Trgovec ima dve mo¾nosti: mora prepreèiti drsenje v nevarnih snovi, kot so delci, plinov, megle in hlapov, ki v povezavi z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. Nov naèin je, da se odpravi nevarnost v¾iga, ampak glede na to, da je povsod prodorna tvorba elektrostatiène energije ter v njeno odvajanje - priprava na prvem odcepu la¾je.V nasprotju s potrebami podjetnikov se pojavlja nova tehnologija.Industrijski zbiralniki prahu so sistem za zbiranje prahu, ki je ena najbolj hrupnih in ¹iroko uporabljanih metod èi¹èenja zraka. Kombinirani industrijski separatorji prahu so razdeljeni na hladne in mokre.Zbiramo svoje vrste dejavnosti in lahko izloèimo naprave, kot so:- komore za usedanje (uporabite gravitacijsko skupino, \ t- elektrostatièni suhi zbiralniki prahu (uporaba elektrostatiène energije, \ t- cikloni (z uporabo centrifugalne sile, \ t- zbiralniki filtrov (uporabljajo se razliène vrste filtrov.Mokri industrijski zbiralniki prahu delujejo na postopke izpiranja. Potem je poseben naèin èi¹èenja:- z aplikacijo,- brez polnjenja,- pena,- s pretokom plina skozi zapiranje vode.©tevilne razpolo¾ljive metode filtracije zraka omogoèajo spra¹evanje o varnosti in zdravju ljudi tako v industriji kot v vsakdanjem ¾ivljenju.