Varnost in filozofija

Sistemi za prvo zatiranje morajo prepreèiti eksplozivno reakcijo v njegovi najzgodnej¹i fazi in prepreèiti nastanek hipertenzije pred zaèetkom, ki lahko povzroèi ¹kodo. Sistem, za¹èiten pred eksplozijo, se v sistemu premakne nekaj milisekund od alarma tlaènih ali optiènih senzorjev, ki zaznajo zagonsko eksplozivno kroglo. Takoj se izstreli gasilni naboj za izgradnjo zavarovanca. Za¹èita pred eksplozijo nastopi, preden lahko nenehno nara¹èajoèi pritisk oksidacijske reakcije unièi napravo.

Detektorji tlaka bodo zaznali eksplozije v precej zgodnej¹i fazi, v tej fazi po¹ljejo signal nadzornemu centru. Krmilnik po¹lje kljuè k doloèenemu valju, medtem ko ga proizvaja. Vse to traja nekaj milisekund od prve faze priprave ¾oge od pobude do eksplozije, dokler se eksplozija ne izèrpa skozi doloèen sistem, ki ga bo konèal.

Varnost pred eksplozijo so enostavne tehnike, ki zagotavljajo varnost pred eksplozijo:

Predpostavke pri izdelavi so glavna metoda za prepreèevanje nastanka nevarnosti, medtem ko ne morejo biti nazaj, saj lahko prepreèijo vsako nesreèo, ki je pomembna v proizvodnji velikih medijev, in z uporabo drugih tehnik lahko zmanj¹ajo uèinek eksplozije.

Usposobljeni strokovnjaki & nbsp; lahko izberejo ustrezno & nbsp; za¹èito pred eksplozijami in razvoj tlaka za procesne instalacije v kateri koli industriji. Projekti na kljuè se izvajajo od prve faze projekta, preko monta¾e in zagona, do sistemskih storitev. Sodobne re¹itve temeljijo na napravah vodilnih svetovnih proizvajalcev - potro¹niki dobijo celovite in zanesljive individualne re¹itve za doloèeno tehnolo¹ko linijo. Vodovodni sistemi so ¾e za¹èiteni - zdru¾ujejo jih z veljavnimi predpisi.