Znanstvenih dose kov maria sk odowske curie

Mini-Market Insoft je program blagajne, ustvarjen za trgovine, ki se upravljajo iz centralnega urada omre¾ja. Vse kadrovske aktivnosti v trgovinah so usmerjene v storitve za stranke in prodajo, medtem ko so druga delovna mesta avtomatizirana in zmanj¹ana. Trgovina s programsko opremo PC-Market Insoft v Bazu in Mini-Market Insoft v trgovinskih re¹itvah, ustvarjenih s skrbjo za servisiranje mre¾e lastnih trgovin ali ustvarjanje fran¹izne oblike. V takem sistemu je vloga toèke pomembne za re¹itev Mini-Market izpolnjena s programsko opremo PC-Market.

Zahvaljujoè tak¹ni konstrukciji imamo mo¾nost samodejno èrpati iz vseh komponent in funkcionalnosti programske opreme PC-Market. Sede¾ mre¾e lahko vodi delo vsake trgovine, izvaja analize in kaj je v njej, odloèa o ponovnem natovarjanju blaga z blagom, urejanjem sortimenta in cenami.

Kaj izbere sistem za mini trg Insoft?Mini-Market Insoft sistemska plo¹èa, ki bo verjetno potegnila na dotik naprave. Èlanke je mogoèe predstaviti, kot tudi njihove parametre, ki jih je mogoèe sprejeti, jih lahko posvetite odstranitvi.

Zahvaljujoè vnosu zalog v bazo in potrjevanju pravilnosti dostave v skladi¹èe zbiratelja, prihranite veliko èasa.

Podpora za sisteme zvestobe, ki temeljijo na popustih in ciljih. Pravila so doloèena centralno, branje kartice pa samodejno odobri pravila o popustih v pogodbah.

Sistem nadaljuje s predogledom stanja izdelkov v èasu dejanskega stanja, tako da se lahko takoj odloèite za dodatno dostavo ali prenesete blago med trgovinami.

Program Mini-Market Insoft podpira veèjeziène razlièice, ki vam omogoèajo, da vnesete preprost sistem za celotno trgovsko verigo, ne glede na obmoèje, kjer se nahajajo.

Mini-Market Insoft poroèa ves èas, vkljuèno z katere prodajalne so bile prodane, koliko denarja je mogoèe najti v ¾epih v vsaki trgovini, kak¹na razlika je bila dose¾ena pri prodanem blagu.